Our team – white

Hristo Vasilev

Hristo Vasilev

Senior Lawyer

founder

Alexander Dobrinov

Alexander Dobrinov

M&A & BD

founder

Dimitar Dimitrov

Dimitar Dimitrov

Senior Lawyer

Alessandro Sarri

Alessandro Sarri

of counsel Lawyer

Nezret Babuchev

Nezret Babuchev

Senior Lawyer

Iva Iovkova

Iva Iovkova

Assistant Lawyer

Petia Petrova

Petia Petrova

Assistant Lawyer