Наказателноправна защита и съдействие


Услугите, които предлагаме в наказателното право

„Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.“

Bulgarian criminal code

От помощта на адвокат, в наказателно производство при защита на права и законни интереси, се нуждае всяко лице, което е извършило престъпление или всяко лице, което счита, че е пострадало от престъпление, т.е. ако вие сте заподозрян, обвиняем, подсъдим по наказателно дело или пък пострадал от престъпление, потърсете нашето съдействие.

Наказателното право регулира обществените отношения в случаи на извършени престъпления. Тук се включват действия при задържане на заподозрения, привличане на обвиняем по досъдебно производство, както и защита в съдебна фаза на подсъдимите. Наказателното право е фундаментален стълб във всяка една правна система, на която са вменени функции относно санкционирането или оправдаването на лицата, които са привлечени в наказателния процес. По време на процеса ще следим и ще се борим за спазването и съблюдаването на всички законни права и интереси на клиентите си, за събирането на всички доказателства в негова полза и за постигането на благоприятен краен резултат.

Казват, че победата не е всичко, но ние не мислим така. Основаваме се на принципа на постигането на възможно най-добрите резултати от нашата работа за нашите клиенти. За постигането на тези резултати ние предлагаме висококачествени адвокатски услуги и изграждаме отношения на взаимно доверие с нашите клиенти.

Услугите, които предлагаме в областта на наказателното право са следните

 • Първоначална правна защита на лицата задържани за 24 часа, които все още нямат процесуално качество;
 • Юридическа защита на граждани привлечени като обвиняеми на фаза досъдебно производство;
 • Процесуално представителство и защита на подсъдим, граждански ищец, частен обвинител, свидетел, в наказателно съдебно производство по наказателно дело от общ характер;
 • Защита и представителство на пострадали от престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия в наказателно дело от частен характер;
 • Съдействие по осигуряване на преводач при необходимост;
 • Правна помощ при извършване на действия по разследването;
 • Възможности за освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание;
 • Цялостно процесуално представителство на подсъдими пред Софийски градски съд, Районни, Окръжни, Специализирани и Апелативни съдилища и Върховния касационен съд;
 • Защита при налагане мерки за неотклонение, както и тяхното обжалване;
 • Консултации във връзка с наказателното право и извършени престъпления;
 • Консултации относно противоправни действия или престъпления на физически лица или органи на държавната власт и възможности за защита;
 • Представителство и адвокатска защита пред съд по искане за налагане и изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража”, както и при налагане на други мерки за процесуална принуда;
 • Изготвяне на жалби против издадени наказателни постановления;
 • Съдействие за постигане на споразумение за доброволно уреждане на спора;
 • Съдействие при провеждане на съкратено съдебно следствие;
 • Съдействие за освобождаване от наказателна отговорност по чл.78а от НК;

Правото на защита в наказателния процес

Основно човешко право

arrested in Bulgaria

Конституцията на Република България, Накателно-процесуалният кодекс, както и редица международни актове, по които Република България е страна, постановяват, че обвиняемият има право на защита и нарушаването на това право е съществено процесуално нарушение, което може да компрометира целия наказателен процес.

В Конституцията на Република България правото на защита е провъзгласено като основно право. Според Конституцията всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем (чл. 30, ал. 4 от КРБ). Също така Конституцията гарантира запазването на тайната на съобщенията между адвокатите и техните клиенти, като провъзгласява, че всеки има правото да се среща насаме с лицето, което го защитава, и че тайната на техните съобщения е неприкосновена (чл. 30, ал. 5 от КРБ).

В Наказателно-процесуалния кодекс са предвидени редица правила, които подробно уреждат правото на защита и различните начини, по които то може да бъде упражнено.

Конституирани сте като ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ или ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ

Частният обвинител е лицето, претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението, което е конституирано в съответното процесуално качество в съдебната фаза на делата от общ характер. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници. Той поддържа в съда обвинението наред с прокурора, като може да поддържа обвинението и след като прокурорът заяви, че не го поддържа. Частният обвинител разполага с възможността да инициира съдебен контрол върху окончателния акт, постановяван от съдилищата по същество. Ако сте конституирани като ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ или ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ, за Вас възникват следните права в наказателното производство:

 • Да участвате в съдебното производство;
 • Да се запознаете с делото и да правите необходимите извлечения;
 • Да искате отстраняването на съдия, прокурор или съдебен секретар, вещо лице или преводач, ако имате основание да се съмнявате в тяхната безпристрастност;
 • Да представяте и да искате да бъдат събрани доказателства, да призовавате свидетели, да искате назначаването на експертизи;
 • Да присъствате в хода на съдебното следствие;
 • Да разпитвате подсъдимия и свидетелите и да правите възражения срещу изслушването на определени свидетели;
 • Да искате от съда да осъди подсъдимия да Ви заплати направените разноски по делото, ако наказателният процес приключи с осъдителна присъда;
 • Да правите искания, бележки и възражения и да обжалвате актовете на съда, когато са накърнени Ваши права и законни интереси, включително да обжалвате присъдата и решението на въззивната инстанция;
 • Да имате повереник, който да Ви представлява и защитава Вашите законни права и интереси.

Правата, които възникват за Вас като ОБВИНЯЕМ

Правото на защита в наказателния процес принадлежи единствено на обвиняемия, т.е. на лицето, което официално е привлечено като обвиняем за извършването на престъпление по правилата на наказателното производство (чл. 15, ал. 1 от НПК).

Статутът на обвиняем

Фигурата на обвиняемия може да възникне по два начина – първо – с постановление за привличане на обвиняем, и второ – с протокол от първото действие по разследването срещу лицето. След като едно лице е придобило качеството на обвиняем от този момент за него възникват всички права, предвидени за обвиняемия, както и срещу него могат да се приложат и мерки за процесуална принуда.

Можем да ви съдействаме за следното:
 • Първоначална правна защита;
 • Цялостно процесуално представителство;
 • Изготвяне на жалби;
 • Съдействие за постигане на споразумение;
 • Освобождаване от наказателна отговорност.

Правото на отказ за даване на обяснения

Обвиняемият е единственият субект, срещу който е насочено обвинението. Той може да участва постоянно в хода на целия наказателен процес. Обвиняемият е единствения субект на процеса, за когото се отнася презумпцията за невиновност и благодарение на която, той няма тежест на доказване. Обясненията на обвиняемия са доказателствено средство и средство за защита, за това той при никакви обстоятелства не може да се разпитва като свидетел. Отказът, както и даването на неверни обяснения, не може да се отчита при определянето на наказанието като отегчаващо обстоятелство.

В качеството на ОБВИНЯЕМ за Вас възникват следните права:

 • Имате право да упълномощите защитник по свой личен избор;
 • Имате право да смените упълномощения от Вас защитник по всяко време на наказателното производство, защото защитата в наказателния процес се базира на личното доверие между Вас и защитникът Ви;
 • Защитникът Ви в наказателния процес има право да взема участие във всички процесуални действия, които се провеждат с Вас или с Ваше присъствие.

Основни престъпления по българския НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Помощ, когато се нуждаете най-много

crime in Bulgaria

Vasilev – Dobrinov & Associates” е с доказана репутация в България за услугите, които предлагаме, в областта на наказателното право и процес. Като обхващаме практически всички аспекти на материята, ние консултираме и защитаваме клиентите си пред съд в областта на:

Престъпления с наркотични вещества

Основните престъпления, свързани с наркотици, се отнасят за производство, преработване, придобиване, разпространяване, съхраняване, държане, превозване и пренасяне на наркотична вещества и техни аналози, без надлежно разрешение, склоняване другиго към употреба на наркотични вещества, системно предоставяне помещение на различни лица за употреба на такива вещества и други. Тук е предвидена цялата гама от възможни употреби и злоупотреби с наркотични вещества съобразно международните конвенции, по които България е страна.

Обстоятелствата, които определят деянията като незаконни, са предвидени в Наказателния кодекс на Република България (чл. 354, чл. 354а, чл. 354б и чл. 354в от НК). В зависимост от вида и тежестта на престъплението наказанията могат да бъдат:

 • Парична глоба до 300 000 лева;
 • Лишаване от свобода – за срок до 20 години;
 • Лишаване от свобода и парична глоба;
 • Пробация;

Като допълнителни наказания могат да бъдат наложени лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност, лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

Престъпления по хулигански подбуди

Хулиганството е престъпление и последиците му са като на всяко друго такова. Наказателна отговорност се носи за всяка “грешка”, с която се нарушава обществения ред. Според Конституционния съд в България „обществен ред“ е установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права. Затова, в случай, че бъдете обвинен, че „нарушавате обществения ред“, трябва да имате предвид всичко, което е описано в закони, наредби, укази и пр. и е свързано със спокойния, нормален живот на гражданите. Общественият ред е самоцел, към която трябва да се стреми и спазва всеки гржданин – задължение, което всеки, в ролята на хулиган, не разбира или отказва да разбере.

За да бъдете третиран като хулиган, трябва да сте извършил непристойни действия, които явно противоречат на това, което е възприето в обществото за морално и редно (напр. осквернявате ликовете на национални герои или горите на публично място и показно Конституцията на Републиката). С действията си Вие трябва да:

 • Нарушавате грубо обществения ред;
 • Изразявате крайно неуважение към обществото.
Hristo Vasilev penal lawyer
Нашият съучредител по ТВ2 говори за наказателното дело (измама с кредитни карти) на клиентите си и за значението на обжалването на мярката за неотклонение (задържане под стража) в Пловдивския Апелативен Съд.

Като хулиган трябва да имате предвид, че в случай че бъдете осъден ефективно, ще бъдете по-тежко наказан ако:

 • Към действията си прибавите и съпротива срещу орган на властта или представител на обществеността (напр. полицай);
 • Действията Ви се отличават с особена дързост и циничност – под циничност се разбира поведение, при което сте особено нагъл и безсрамен, грубо нарушавате морала;
 • В посочените по-горе 2 случая, предвид факта, че се третират като по-тежки, срокът на наказанието лишаване от свобода е до 5 години;
 • За втори път се проявявате като хулиган. Ако няма утежняващи обстоятелства като напр. съпротива срещу орган на власт или действията не се отличават с особена дързост и циничност, наказанието лишаване от свобода е до 3 години. В противния случай рискувате да се озова в затвора за минимум 1 година и да прекарате там до 5 години.

Престъпления против финансовата и данъчната система

Престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителната система са дедени в гл. VІІ от Особената част на Наказателния кодекс. Престъпленията във финансовата сфера са основно пране или изпиране на пари и нецелева употреба на бюджетни средства. Съгласно ал. 1 на чл. 253 от Наказателния кодекс, който извърши финансова операция или сделка с имущество, или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние, се наказва за изпиране на пари.

Другият основен състав на изпирането на пари е даден в ал. 2 на чл. 253 от Наказателния кодекс. Съгласно този текст, наказанието по ал. 1 се налага и на този, който придобие, получи, държи, използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването на имущество, за което знае или предполага към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние.

Шофиране при употреба на наркотични вещества или алкохол

Законът изрично забранява шофирането на моторно превозно средство под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. Няма значение дали вследствие на това противозаконно поведение са последвали някакви негативни последици – например блъснал/а съм и съм изкривил/а пътен знак или мантинела, ударил/а съм нечий спрян автомобил и др. Шофирането в това състояние е престъпление дори и да не се е случило нещо лошо лично на Вас или за останалите членове на обществото. Забранено е да предоставяте за ползване МПС-то си на човек, който е под въздействието на наркотици или техни аналози. Като собственик или ползвател на автомобила отговаряте за нередовната му употреба дори и да няма негативни последици от шофирането в такова състояние. Докато шофьорът на автомобила в тази хипотеза извършва престъпление, то собственикът му извършва административно нарушение.

Кои вещества са наркотици и кои вещества са техни аналози?

Наркотично вещество е всяко упойващо и психотропно вещество, както и всяко друго природно и синтетично вещество, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението и др. Веществата, които законово се приемат за наркотични, са подредени в 3 изчерпателни списъка с медицинските им наименования. Сред най-често срещаните наркотици са марихуаната, хашиша, амфетамините, хероинът и кокаинът. Всички те предизвикват невъзможност за правилна преценка на пътната обстановка.

Аналог на наркотично вещество е всяко вещество, което не е включено в списъците споменати по-горе, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква същото действие върху организма. Аналозите се наричат още дизайнерски наркотици или структурни наркотици. Най-известните наркотични аналози са LSD, Екстази (още нар. MDMA) и Кетамин.

Какво следва в случай че се установи, че шофирате под въздействието на наркотично вещество или негов аналог?

Могат да Ви наложат принудителна административна мярка, като Ви отнемат книжката. Такава мярка се налага с мотивирана заповед от ръководител на КАТ.

Ще бъде наложена глоба от 100 до 300 лева, ако се установи, че предоставяте автомобила си за ползване на човек, употребил наркотик. Ако нарушението е повторно, се налага глоба от 300 до 1500 лева. Административното наказание се налага от служител на КАТ с акт, който се съставя пред свидетел. Свидетел може да е и друг служител на КАТ.

След като се установи, че сте шофирали след употребата на вещество с наркотичен ефект или негов аналог, от КАТ изпращат съобщение до съответната прокуратура, което служи като законен повод за образуване на досъдебно производство. Ако е налице съобщение от служител на КАТ, както и достатъчно данни, че сте извършили това престъпление, прокурорът образува производство и започва разследване. Ако прокурорът внесе обвинителен акт и съдът Ви намери за виновен, то може да Ви бъде наложено наказание лишаване от свобода от 1 до 5 години, глоба от 500 до 1 500 лева, както и лишаване от право за управление на МПС за определен срок.