Данъчно право

значението за данъчната оптимизация в България

Ние консултираме компаниите и лицата с висока нетна стойност по различните аспекти на българското данъчно и осигурително законодателство – корпоративно и лично данъчно облагане, ДДС, здравни и социални осигуровки, както и прилагането на европейските данъчни директиви. Също така подпомагаме обжалването на данъчни решения.


Корпоративно данъчно облагане, Данък добавена стойност (ДДС) и GDPR

Законът за корпоративното данъчно облагане е сложен правен предмет, особено когато става въпрос за компании, които се занимават с международен бизнес. През последните години се наблюдава ясна тенденция за засилване на данъчния контрол върху бизнеса. Данъчните органи не само обменят огромно количество информация между различните юрисдикции с едно натискане на бутона, но и наемат висококвалифициран персонал, който да проверява и наказва дори и най-малкото несъответствие с правните разпоредби. Във връзка с това е от изключителна важност за компаниите по целия свят да приведат своите книги в ред и да поддържат устойчиви високи стандарти по отношение на техните данъчни въпроси. България не прави изключение от тази международна тенденция. В резултат на това размерът на неодобрени сделки за данъчен кредит от страна на властите, като например искания за възстановяване на ДДС (данък добавена стойност), се е увеличил драстично. Това доведе до рязко увеличаване на броя на административните и съдебните спорове, за да се установи точната сума на данъчните задължения.

Правната рамка на ДДС е изключително динамична и сложна. Процесите на хармонизиране в рамките на Европейския съюз, съчетани с различните подходи на всяка отделна държава-членка, превръщат разпоредбите за ДДС в постоянно правно бойно поле между компании и органи. Много от тези спорове приключват само с намесата на Съда на Европейските общности, а в някои случаи след сезиране на Европейския съд по правата на човека.

За да можем да подпомогнем цялостно корпоративните клиенти с техните данъчни въпроси, наехме висококвалифицирани консултанти със задълбочени познания и богат опит в данъчната материя. От простото попълване на годишни данъчни декларации и статистически форми до силно усъвършенствани данъчни спорове, било то в съда или по административен ред, нашият екип е готов да отговори дори на най-високите очаквания. Разбира се, ние редовно подпомагаме компаниите, като им предоставяме данъчни съвети за максимално съответствие и законова оптимизация на данъците.

С прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR) през 2018 г. компаниите, които съблюдават спазването на изискванията, осъзнаха необходимостта от професионална помощ, за да се премахнат всички рискове, които произтичат от изпълнението на GDPR. Защитата на данните на клиентите сега е жизненоважен актив и неуспехът да се защити може да доведе до огромни глоби.

За повече информация относно счетоводството и администрирането на фирмата, спазването на нормативните изисквания и правната подкрепа на фирмите, моля, направете справка в нашия сайт Счетоводство и GDPR.


Данъчно облагане и социално осигуряване

Личното данъчно облагане е крайната част за всяко физическо лице в отношенията му с данъчните власти. Дали лицето получава заплата, дивиденти, комисионни, лихви по банкови депозити, печалба от продажба на ценни книжа или недвижими имоти, данък обикновено се дължи на държавата. Разгърнатите бизнес възможности в България след смяната на политическата система в началото на 90-те години, съчетани с изключително благоприятната плоска ставка от 10% (както лични, така и корпоративни), доведоха до преместването на много чужденци в България. С присъединяването си към ЕС през 2007 г., България хармонизира своето данъчно законодателство и постепенно прилага данъчните директиви на ЕС, обхващащи обмена на данъчна информация между данъчните органи на ЕС. В същото време, подобно на повечето данъчни органи на ЕС, Българската национална агенция за приходите (НАП) засили контрола си върху процесите на събиране на данъци. С много законодателни изменения, одобрени от парламента, обхватът на данъчните задължения в България беше значително засилен и избягването на данъци беше криминализирано. През 2015 г. българският парламент продължи още повече и одобри допълнителни мерки, като направи неизплащането на социалните осигуровки наказуемо престъпление. Логично е, че през последните няколко години съдебните заседания за определяне на дължимите суми за лични данъци са се увеличили.

Нашият екип има богат опит в областта на личните данъчни и осигурителни закони и помага на клиентите си в България да се справят с динамично променящите се правни обстоятелства. Тъй като данъчните закони се променят многократно през годината/ите, понякога изглежда, че без професионална правна помощ е практически невъзможно да се спазят 100% и да останат на сигурно място. Особено когато става въпрос за индивидуални данъкоплатци с висока нетна стойност, е абсолютно необходимо да се изчисли дължимия данък и да се предоставят съответните декларации само с професионална правна помощ.

Друг аспект на спазването на данъчното законодателство е законовата оптимизация на данъците. Необходимо е да се стремим към голямо равновесие, за да запазим данъчните си декларации перфектно и 100% законосъобразно и в същото време да постигнем оптимална данъчна тежест.


Обжалване на ревизионни актове

Когато става въпрос за взаимоотношения с данъчните власти в България, общото правило е, че Националната агенция за приходите (НАП) има първата дума – всички данъчни актове (включително наказания и задължителни препоръки), издадени от българските данъчни власти, трябва да бъдат изпълнени или оспорени. Въпреки че с наемането през последните години на висококвалифицирани специалисти от Националната агенция за приходите, издаването на неоснователни данъчни актове е намаляло донякъде, за съжаление може да се заключи, че много от решенията на данъчните служби все още не са правилно подкрепени. Логично, размерът на данъчните спорове се е увеличил значително. Данъчните закони наистина са много субективни. Определянето на „прости“ неща като „място на основния бизнес“ или „преобладаваща бизнес дейност“ може да бъде истинско правно предизвикателство. С цел да не се обвиняват данъчните власти, че доколкото техният първоначален акт е този, който се прилага по-голямата част от времето, те са склонни да решат в полза на държавния бюджет. Когато данъчнозадължените фирми и физически лица смятат, че техните права са нарушени, те имат възможност да обжалват, административно или в съда. И тук сложността на правната система в България не помага много. За да се подаде и обсъди подходящ спор, от съществено значение е да има задълбочени познания не само за различните данъчни закони, но и за да може да се прилагат правилно административните кодекси (правните кодекси, които регулират как се решават споровете) , какъв е законовият период за реакция. Една проста първоначална грешка от страна на непрофесионалист напълно би обезценила всички по-нататъшни усилия от страна на засегнатата страна.

Нашият екип е напълно квалифициран да обжалва съдебни решения в България, както административно, така и в съда. Важно е да се определи от самото начало, заедно с клиента, коя опция трябва да бъде избрана, тъй като и двете имат своите предимства и недостатъци. В много случаи нашият опит в областта на данъчните въпроси ще бъде достатъчен, за да можем безопасно да информираме клиента за възможността за избор. Също така ще защитаваме интересите на нашите клиенти и ще прилагаме стриктно приложимите правни кодекси, за да гарантираме спазването на всички срокове и предпоставки и да поставим основата за положителен правен резултат.


Избягване на двойното данъчно облагане в България, европейските директиви, Общ стандарт за докладване и Директиви за задграничните банкови сметки

България е подписала голям брой споразумения за избягване на двойното данъчно облагане, които, ако бъдат използвани правилно, могат да спестят на данъкоплатците ненужната трудност при плащането на данъци в повече от една юрисдикция. Правилното прилагане на тези норми обаче изисква солидна правна основа и внимателно преценяване във всеки отделен случай по отношение на това дали разпоредбите на споразуменията за избягване на двойното данъчно облагане могат да бъдат безопасно използвани. Законно консултираме чуждестранни граждани, живеещи в България, относно възможностите им за прилагане на нормите на договорите за избягване на двойно данъчно облагане и за оптимизиране на техните данъчни задължения. Понякога е много благоприятна възможност за хората с висок доход да имат данъчно пребиваване в България.

Директивата за спестяванията на Европейския съюз (ДСЕС) и нейното подобряване и преход към Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и Данъчен закон за чуждестранните сметки (FATCA) на САЩ са законодателни мерки, предприети от правителствата за борба с избягването на данъци и увеличаване на бюджетните приходи. Тези действия несъмнено осигуряват свеж въздух за икономиките, но също така са причина за безпокойство сред международната бизнес общност. Нашите специалисти редовно участват в организирани събития, където горепосочените актове се обсъждат и тълкуват. Ние сме в състояние да предоставим професионална правна консултация и на двете институции, които трябва да спазват директивите за докладване и да потърсят помощ, както и за фирми и лица, които са пряко засегнати от обмена на информация.