Categories
Данъци Новини Право

Как засяга извънредното положение задълженията ни

Извънредното положение и мерките, предприети в световен и национален мащаб за ограничение на последствията от разпространението на епидемията, бяха обявени на 13 март 2020 г., с което и бяха наложени редица ограничения и забрани.

В тези условия, като един от най-коментираните въпроси се появи този как ще се отрази обстановката на икономическите отношения, както и как ще рефлектира върху изпълнението на частно-правни задължения.

Беше обявен за обнародване Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., относно мерките, които държавата ще прилага в условията на извънредното положение. Така например законът въвежда редица облекчения, като предвижда, че по време на обявеното извънредно положение:

  • се спира налагането на запори и обезпечителни мерки;
  • се спира налагането на запори върху трудови възнаграждения и пенсии;
  • няма да се налагат санкции при забава в изпълнение на задълженията.

В тези условия възникват множество въпроси, на някои, от които ще дадем отговор по-долу:

Мога ли да отложа изпълнението на задълженията си?

Ако е налице обективна невъзможност за изпълнение на задължения, която трябва да бъде доказана, изпълнението се спира до отминаване на непреодолимата сила. Тоест, всички срокове, свързани с невъзможните за изпълнение задължения, не текат.

Какво представлява всъщност „форсмажорът”?

Определението за „форсмажор” се свързва с настъпване на непреодолима сила, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора

Доста често в договорите си, страните изпускат да въведат форсмажорна клауза, с която да предвидят при кои и какви точно извънредни обстоятелства ще могат дасе позоват на нея. Възможно е разбира се и в договора между страните да е предвидена форсмажорна клауза, която да урежда при какви точно извънредни обстоятелства страните може се позоват на нея.

Важно е да имате предвид че дори да не е налице такава клауза, ако е уговорено, че към договора се прилага българското право, странните могат да се позоват на наличието на форсмажор (непреодолима сила).

Във връзка с епидемичната обстановка при нас, а и в световен мащаб, форсмажор може да бъде налице поради самото разпространение на вируса, както и да е свързано с наложените забрани и ограничения от държавата.

Отпада ли задължението ми по време на извънредното положение?

От значение е всички да бъдат наясно, че задълженията не отпадат. Те подлежат на доброволно изпълнение. След като извънредното положение бъде отменено, евентуалното неизпълнение ще доведе до обичайните неблагоприятни последици.

Разпоредбата на чл. 6 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., гласи, че „До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава на плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици, като предсрочна изискуемост”.

Целта е, с оглед всички приети ограничителни мерки, да бъде, до колкото това е възможно, облекчено положението на гражданите.

Ще продължим ли да дължим месечната наемна вноска (на жилище, офис помещение и др.) и сметки за ток и вода? Трябва ли да продължа да изплащам кредита си?

Както беше изяснено към момента законът предвижда единствено възможността да не настъпят неблагоприятните правни последици от незаплащането на време на наемна вноска, вноска по кредит или сметка за комунални услуги. Действащото законодателство не освобождава от отговорността за изпълнение на задълженията поради обстоятелството, че към даден момент длъжникът не разполага с финансови средства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *