Categories
Имиграция Право

Дискриминационно миграционно законодателство

Узаконяване престоя на чужденец, член на семейство на българин/гражданин на ЕС

Както вече сме посочили нашето дружество е тясно специализирано в оказване Съдействие при узаконяване на престой в Република България. В дейността си всеки ден работим с приложимите закони, като въз основа тях указваме съдействие при извършване на съответните процедури. При ежедневната ни работа в сферата на българското миграционно законодателство сме установили, че същото е дискриминационно. С оглед на това дали се касае за узаконяване престоя на чужденец, член на семейството на българин или на чужденец, член на семейството на гражданин на ЕС (но не и българин) се прилагат различни процедури. Според действащото законодателство, противно на всякаква житейска и правна логика, в пъти по-лесно е да се узакони престоя в България на чужденец, член на семейство на гражданин на ЕС.

Прилики в процедурите

Както при процедурата за узаконяване престоя на чужденец, член на семейството на българин, така и при процедурата за узаконяване престоя на чужденец, член на семейството на гражданин на ЕС, в България, се стига до получаване на разрешение (карта) за пребиваване.

Разлики в процедурите

Приложим закон

На първо място разликата е в приложимото законодателство. При узаконяване престоя на чужденец в България, гражданин на семейството на българин в България, се прилага ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. При узаконяване престоя на чужденец, гражданин на семейството на гражданин на ЕС в България, се прилага ЗАКОНА ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА .

Субекти на процедурата

Субекти на процедурата за узаконяване престой на чужденец, член на семейството на гражданин на ЕС

„Член на семейството на гражданин на Европейския съюз“ е:

а) лице, с което гражданинът на Европейския съюз е сключил брак или има фактическо съжителство, удостоверено с официален документ, издаден от друга държава – членка на Европейския съюз, или други документи, удостоверяващи обстоятелствата относно фактическото им съжителство, с изключение на писмено изявление от лицето;

б) низходящ на гражданин на Европейския съюз и не е навършил двадесет и една години или е лице на негова издръжка, или е низходящ на лице по буква „а“;

в) възходящ, който е на издръжка на гражданина на Европейския съюз или на лице по буква „а“.

Субекти на процедурата за узаконяване престой на чужденец, член на семейството на български гражданин

„Членове на семейството на български гражданин“ са:

а) съпруг;

б) низходящи, включително когато са низходящи само на лицето по т. 1, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак;

в) низходящи, включително когато са низходящи само на лицето по б. „а“, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях;

г) възходящи на българския гражданин или на лицето по б. „а“;

д) други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

Разлики в самите процедури

  1. При процедурата за узаконяване престоя в България на чужденец, съпруг на гражданин на ЕС от него НЕ се изисква виза тип „Д“;
  2. При процедурата за узаконяване престоя в България на чужденец, съпруг на гражданин на ЕС от него НЕ се изискват други документи, освен документ, който удостоверява, че чужденецът е член на семейството или е във фактическо съжителство с гражданин на Европейския съюз.

Има ли дискриминация в миграционното ни законодателство?

Дискриминацията (от лат. discriminatio – „правене на разлика“) е една от най-често срещаните форми на нарушение и злоупотреба с човешките права. В действащото миграционно законодателство, считаме, че се наблюдава непряка дискриминация. Непряка дискриминация се наблюдава, когато изглеждащи като обективни разпоредби, критерии или практики, поставят представители на определени групи в по-неблагоприятно положение в сравнение с другите (в случая по повод по-усложнената процедура за узаконяване престой на чужденец, член на семейството на българин, българите и чужденците, членове на семействата им в България, са поставени в по-неблагоприятно положение от гражданите на ЕС и чужденците, членове на техните семейства). Тези правила, поставят в несъразмерно неблагоприятно положение членовете на определени групи, в случая – българските граждани, които имат член на семейството си -чужденец и самия чужденец.

Тъй като и пряката, и непряката дискриминация са забранени от цялото европейско законодателство, считаме, че трябва да се направят законодателни промени и да се улеснят процедурите за членовете на семейството на българските граждани -граждани на трета държава и се приравнят на тези относими за членовете на семейства на европейски граждани -граждани на трета държава, тъй като дискриминацията, която се проявява към момента, няма място в една правова държава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *