Търговски и фирмени правни услуги

Корпоративни услуги от опитни български адвокати

Ние предоставяме персонализирани правни услуги както на средни предприятия, така и на големи международни корпорации в почти всички сфери на бизнеса, като сливания и придобивания, преструктуриране, бизнес формации, надлежна проверка, приватизация, концесии, трудово право, фалит и ликвидация.


Преструктуриране, сливания и придобивания и бизнес формации

Сливането на различни предприятия в една единна форма, в резултат на придобиване или сливане на активи или други прехвърляеми права, е едно от най-важните средства за корпорациите да разширят бизнеса си и да подобрят финансовите си резултати. С бързата глобализация и навлизането на нови телекомуникационни технологии, предприятията от цял свят започнаха да работят по-близо, което доведе до рязко увеличаване на сделките по сливания и придобивания и преструктуриране през последните години. На местно ниво, откакто България се присъедини към ЕС през 2007 г., този вид сделки се превърнаха в гръбнака на много чуждестранни инвестиционни стратегии и техники за навлизане на пазара. Възможностите изглеждат безкрайни каквито обаче са и правните предизвикателства.

Обединяването на активи на международно ниво или придобиването на нови, изисква не само солидна бизнес стратегия и много дух, но и добро познаване на законодателството в целевата държава. Сливанията и придобиванията изискват задълбочено разбиране на бизнес средата на всички участващи страни и често са предмет на регулаторни одобрения. Нашият екип може да действа от името на клиента, за да улесни тези процеси. Нашите специалисти имат опит в различни сфери на бизнеса и могат да помогнат на клиента с задълбочени познания и умения практически във всички икономически сектори.

За разлика от сливането, придобиването или преструктурирането на съществуващи предприятия, създаването на чисто нов бизнес представлява още едно уникално предизвикателство. Често инвеститорът се сблъсква с тревожната перспектива за гмуркане в бизнеса и правните изисквания на друга държава без солидна подкрепа от професионални съветници. Създаването на нова компания в България може да бъде опростена процедура, но ако се работи с непрофесионалисти, може да доведе до много потенциални пречки на по-късен етап. С най-ниския корпоративен данък в ЕС от само 10% в България, наред с много други административни и правни ползи, стартирането на бизнес тук от чуждестранни компании и физически лица се увеличава през последните години. Както се очакваше, проблемите, произтичащи от неквалифицирана правна работа в началната фаза на учредяването започнаха да се появяват и сега се решават в съдебните зали. Това е сценарий, който някой би искал да избегне на всяка цена. Нашите юридически съветници ще могат да ви помогнат в случай, че вече имате подобни трудности. Ако възнамерявате да влезете на българския пазар чрез регистриране на ново юридическо лице, ние ще ви консултираме за най-подходящата структура за вашите конкретни нужди. След като бъде взето решение, ние ще регистрираме Вашето българско дружество с ограничена отговорност (ООД или ЕООД), акционерно дружество или друга форма на бизнес модел. Ние ще ви помогнем да получите всички необходими лицензи и разрешителни, за да започнете операциите си без закъснения или правни пречки. Също така ще регистрираме всички форми на неправителствени организации с нестопанска цел, като фондации, клубове, благотворителни организации и др.


Правни услуги за Дю Дилиджънс

Когато се сключва бизнес сделка, която включва правен трансфер на определени активи, страните (най-често купувачът) често изискват професионален доклад за текущото състояние на бизнеса на контрагента си – надлежна проверка. Този доклад не е просто финансов или правен доклад, показващ настоящото състояние на нещата – това е начин да се установи какво е скрито под повърхността. Докладът ще идентифицира и оцени някои рискове, които ще позволят на купувача да преговаря и да поиска от продавача набор от гаранции. Тези гаранции обикновено се отнасят до определени действия, които трябва да бъдат предприети от продавача, за да се отстранят някои нередности, свързани с прехвърляните активи, които нередности биха представлявали сериозна пречка за купувача. Докладът за надлежна проверка често е правна предпоставка за купувача, за да може сделката да бъде одобрена от нейния надзорен орган или от неговите инвеститори. Дори когато няма законово изискване за надлежна проверка, изготвянето на доклада често е най-важният фактор за предприятията, за да вземат добре информирано решение.

В зависимост от структурата и размера на договорната сделка, както и от вида на прехвърлените активи (например акции на дружества, финансови инструменти, недвижими имоти и т.н.), докладът за надлежна проверка може да бъде или ограничен до конкретния актив, или да обхваща всички аспекти на възложителя като цяло. Нашият подход към всеки проект за надлежна проверка е гъвкаво съобразен с изискванията на нашите клиенти. Ние правим всичко възможно да бъдем не само напълно обективни, но и да интерпретираме и обясняваме българските местни закони и обичаи пред нашите клиенти, за да гарантираме безпристрастен преглед на всички въпроси.

На базата на нашия опит ние вярваме, че сме в състояние да извършим всички необходими изследвания и да подготвим дори най-сложните и всеобхватни доклади за комплексна проверка в България. Знанията ни за местното законодателство, съчетани с дълбокия опит на нашите професионалисти в различни области на българския бизнес, ни предоставят уникалния шанс да сме изпреварили повечето от нашите конкуренти в България.


Приватизация и концесии

Приватизацията на държавната собственост се счита за ядрото на пазарната икономика, както и средство за финансиране на правителството. В България процесът на приватизация започна в началото на 90-те години. През годините процесите на приватизация се развиха и сега обхващат няколко различни техники. Нашите специалисти са провеждали правни консултации на много клиенти и са предоставяли правни решения за безпроблемен процес на приватизация. Приватизацията на държавната собственост не свършва там, където започва – при законното прехвърляне на имота. Целият следприватизационен процес е внимателно наблюдаван от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и е от съществено значение сделката да приключи в крайна сметка с изтичането на преходния приватизационен период. Процесите са съпътствани от съвместни търгове за държавни и общински фирми, които отново изискват сериозно правно резервиране от професионални екипи.

Концесиите, подобно на приватизацията, предоставят още една уникална възможност на българските и международните инвеститори да получат достъп до много от българските ресурси. Веднага след политическия преход в България през 1989 г. много чуждестранни инвеститори осъзнаха огромния потенциал на природните ресурси на страната – благородни метали, минерална вода, курорти за отдих и др. Правната рамка на концесиите е една от най-сложните. Тя трябва да съответства на националното законодателство и в същото време да е в съответствие със законите на ЕС. Поради това често законодателството се преразглежда, което води до объркване сред потенциалните чуждестранни инвеститори.


Трудово право

Присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. предостави нови възможности български фирми да наемат граждани на ЕС, както и компании от Европейския съюз, да наемат български граждани. Трудовото законодателство обаче често създава несигурност сред бизнеса от всякакъв мащаб. Бизнесът в България се бори да спазва всички различни норми, произтичащи както от националните закони, така и от европейските директиви. Правните въпроси, които възникват, често са много сложни и изискват професионален подход и анализ.

Заслужава да се отбележи също, че намаленият обем работа в някои български фирми, главно поради лоши организационни и структуриращи умения, доведе до реално правно предизвикателство за тези компании в усилията им да реорганизират структурата на своите служители. Или чрез съкращения, или чрез сериозни процедури за преструктуриране, тези дружества трябва да спазват много различни регламенти и правни изисквания. Във връзка с това нашият екип се фокусира върху идентифицирането на тези въпроси, за да осигури устойчиви решения, които едновременно защитават интересите на всички страни, както са и напълно съобразени с действащото трудово законодателство. Прекарваме голяма част от времето и усилията си, за да работим върху новите възможности, предоставени от промените в Кодекса на труда от 2011 г. относно работата от дома, работата от разстояние и временната заетост. Тези изменения допринесоха за предоставяне на уникални възможности на работниците от България и ЕС, за да търсят и намират работа в различни юрисдикции, като избягват голяма част от обичайните времеви и жилищни ограничения.


Несъстоятелност и ликвидация

Както всички добри неща в живота, фирмите, без значение колко печеливши първоначално, понякога прекратяват своето съществуване. Независимо дали решението е взето доброволно или не, правните последици са огромни – както за прекратяващото се дружество, така и за неговите кредитори/длъжници.

Икономическата ситуация в България и света като цяло влияе пряко върху финансовото състояние на бизнеса в България. Сравнително либералната кредитна среда в България доведе до увеличаване на задлъжнялостта на бизнеса. Това на свой ред увеличава броя процеси на ликвидация и несъстоятелност.

През последните години нашият екип непрекъснато разширява спектъра си от услуги към нашите клиенти. Предоставяме правна помощ както на компании, които искат законно да подкрепят процеса на ликвидация, така и на тези, които търсят събиране на вземания. Правните процеси от този вид са сложни и изискват специфични познания. Членовете на екипа ни се оказват много полезни в такива съдебни дела.