Categories
Право Фирми

Неимуществени вреди, претърпени от ЮЛ

Исторически преглед

До началото на XX век, съдебната практика последователно следваше принципното становище, че неимуществени вреди могат да бъдат претърпени само от физически лица. Последното се приемаше за вярно, тъй като се застъпваше тезата, че характерът на вредите, изразяващи се в телесни и емоционални болки и страдания предполага съществуваща сетивност за възприемането им. В тази връзка се отбелязваше, че юридическите лица (ЮЛ) не притежават сетивност, следователно не може да им бъде признато право на обезщетение за неимуществени вреди. Към настоящия момент това виждане е загубило правна сила, а на възмездяване подлежат и неимуществените вреди, претърпени от ЮЛ.      

Европейска правна рамка

С Европейската конвенция за защита правата на човека за първи път се създава правен механизъм за гарантиране на основни права и свободи, сред които: правото на живот, правото на свобода и сигурност, правото на справедлив съдебен процес и други висши човешки ценности.

Европейският съд по правата на човека е създаден за да осигури спазване на задълженията по Конвенцията, поети от подписалите я държави, признава на юридическите лица право на обезщетение за неимуществени вреди – право на вреди от:

  • неосигуряване на справедлив съдебен процес в разумен срок (чл. 6 ЕКЗПЧОС);
  • право на свобода за изповядване на религията (чл. 9 ЕКЗПЧОС);
  • право на осигуряване на ефикасни правни средства за защита пред съответните национални власти (чл. 13 ЕКЗПЧОС);
  • право на свобода на събранията и сдружаването (чл. 11 ЕКЗПЧОС);
  • право на защита от дискриминация (чл. 14 ЕКЗПЧОС).

Право на обезщетение за неимуществени вреди, причинени на ЮЛ, според българското законодателство

Както вече отбелязахме, към момента е възприето принципното разрешение за възможността неимуществени вреди да бъдат търпени от юридически лица. Това разрешение е намерило отражение в законодателството ни.

В кои случаи законодателството ни е предвидило, че ЮЛ има право на обезщетение?

Право на обезщетение по ЗОДОВ

Съгласно чл. 1 ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди), държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, а съгласно чл. 4 от същия закон, обезщетението е за всички имуществени и неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането.

Право на обезщетение, предвидено в ТЗ

Съгласно чл. 631а ТЗ, обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането се дължи на длъжника физическо или юридическо лице, когато с влязло в сила решение молбата на кредитор за откриване на производство по несъстоятелност бъде отхвърлена, ако кредиторът е действал умишлено или с груба небрежност.

Право на обезщетение, предвидено в ЗМГО

Право на обезщетение за неимуществени вреди е предвидено и в чл. 76а ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ при нарушение на правата върху марки и географски означения, чиито притежатели могат да бъдат и юридически лица.

Право на обезщетение, предвидено в ЗАСП

Съгласно чл. 95, ал. 2 вр. с чл. 5 ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА при нарушение на авторско, сродно нему или друго право, носител на което е юридическо лице,

Право на обезщетение, предвидено в ЗПД

Съгласно чл. 57 а. от Закона за промишления дизайн, обезщетение се дължи за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от нарушение. Във връзка с това и съгласно чл. 1 от Закона, приложението му е по отношение на българските физически и юридически лица, както и по отношение на чуждестранни физически и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които Република България е страна.

Право на обезщетение, предвидено в ЗЗДиск.

Обезщетение за неимуществени вреди се дължи и на основание чл. 74 вр. с чл. 3 от Закона за защита от дискриминация за нарушение на право на равно третиране. Право на обезщетение за неимуществени вреди на юридически лица е уредено и в чл. 60а ЗСВ за нарушение на правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Право на обезщетение при обида и клевета

В случай, че спрямо юридическо лице е нанесена обида или клевета, същото ще има право да иска обезщетение за неимуществени вреди.

Нашата мисия

В случай, че считате, че юридическо лице е претърпяло неимуществени вреди, обърнете се към нас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *