Предмет

Предмет продажба могат да бъдат, както земята, сградите и другите постройки, така и ограничените вещни права върху недвижимите имоти (напр. право на ползване или право на строеж).

Договор

Договорът за продажба на недвижим имот е двустранен, възмезден и консенсуален.

Специфики

Плащане

Страните задължително декларират, че сумата, посочена в акта, е действително уговорената за плащане по сделката.*

Проверка

Преди съставяне на съответния акт нотариусът извършва проверка за наличието на наложена обезпечителна мярка по ЗПКОНПИ.

Декларация

Страните са длъжни да представят пред нотариуса декларация за гражданство и гражданско състояние.

*В случай, че плащанията са в общ размер над 10 000 лв. те се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка.

Страни

Страни в нотариалното производство са лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното действие. Участващи в нотариалното производство са лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява (напр. пълномощник на страна). Страните са „продавач“ и „купувач“.

Продавач

Продавачи могат да бъдат собствениците на имота, които са навършили пълнолетие и не са поставени под запрещение. Продавачи могат да бъдат и собствениците, които са поставени под запрещение или са малолетни, или непълнолетни, но само след разрешение на съда. Продавачи могат да бъдат физически или юридически лица. Без значение е дали физическите лица са български или чуждестранни граждани. В случай, че чуждестранните физически лица, не притежават ЕГН, те следва да бъдат вписани в регистър БУЛСТАТ.

Купувач

Купувачи могат да бъдат всички физически и юридически лица, като се спазват горните изискванията за дееспособност и особените изисквания на закона относно представителството на недееспособни и лицата с ограничена дееспособност. Купувачи могат да бъдат, както български, така и чуждестранни лица. Владението, правото на собственост и другите вещни права върху движими и недвижими вещи се уреждат от правото на държавата, в която те се намират.

Упълномощаване

Упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма. Въпреки това, законът допуска изключение и ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно (чл. 37 от ЗЗД).

Услуги по подбор и съпровождане на сделки с недвижими имоти от VD&A

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *