На практика единствената възможност за ликвидация на ООД/ЕООД и АД/ЕАД, при липса на представляващ или неразбирателство между съдружниците

company liquidation by prosecutor

Същност на процедурата

Прекратяване на търговско дружество чрез прокурор е специфична процедура, която може да бъде приложена само в изрично предвидените в закона случаи. В определени случаи, прокуратурата упражнява надзор за спазване изискванията на Търговския закон (ТЗ) при учредяването и дейността на търговските дружества.

Търговското дружество, по смисъла на Търговския закон, е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства и в преследване на обща цел. Като такова образувание, дружествата формират и изразяват своята воля чрез своите органи  на управление. В различните случаи това са – управител, съвет на директорите, управителен съвет, надзорен съвет. Чрез тях дружеството участва в търговски оборот. Бъде ли лишено от тези свои органи дружеството не може да образува и изразява своята воля, не може да участва в оборота и съществуването му става безпредметно. Именно в тези хипотези, законът дава правомощие на прокурорът да предяви иск за прекратяване на дружеството.

Прекратяването на дружеството е действие, което е огледално на неговото учредяване. Основанията, на които може да се прекрати едно търговско дружество, най-общо се разделят на законови и договорни. Законовите основания са посочени в самия закон. С настъпването на тези основания, компетентните органи имат правомощие да поискат окръжния съд да прекрати дружеството.

Прекратяване на ООД/ЕООД чрез прокурор

Основанията за прекратяване на търговско дружество чрез прокурор са посочени в чл. 155, т. 2 и т. 3 от Търговски закон. Първото основание ще бъде налице когато дейността на дружеството противоречи на закона. Второто – ако дружеството в продължение на три месеца няма вписан управител. В тази статия ще разгледаме втората хипотеза – когато дружеството няма вписан управител.

Съгласно чл. 135, ал. 1, т. 2 от Търговски закон, управителят е задължителен и необходим орган на дружеството с ограничена отговорност. Той се избира още при сключване на дружествения договор, с който се учредява дружеството. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството. Чрез него дружеството изразява своята воля и участва в търговския оборот. Липсва ли управител, дружеството не би могло да упражнява дейността си. Съществуването му ще е излишно.

При настъпване на това основание обаче дружеството не се заличава автоматично. Необходимо е да бъдат предприети необходимите действия, за да навлезе дружеството в нова фаза – фаза на ликвидация.

Процедура

Производството по прекратяване  на търговско дружество чрез сезиране на прокурора преминава през няколко етапа. На първо място, прокурорът по сигнал на заинтересовано лице следва да направи проверка дали са налице законовите основания. Прокурорът трябва да провери дали дружеството има вписан управител. Ако няма такъв – проверява се от колко време липсва вписан управител по партидата на дружеството в Търговски регистър.

Ако прокурорът прецени, че са налице основанията за прекратяване на дружеството, трябва да сезира компетентния окръжен съд. Съдът се сезира с Искова молба, с която да иска прекратяване на търговското дружество. По това производство, самото дружество ще се конституира като ответник.

Компетентен да разгледа и да се произнесе по исковата молба на прокурора е винаги окръжен съд по седалище на дружеството. Ако съдът намери че действително са налице предпоставките – липсва вписан управител за повече от 3 месеца, той трябва да постанови съдебно решение, с което да прекрати дружеството. Решението на съда ще е конститутивно – от влизането му в сила, търговското дружество ще се счита прекратено.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *