Categories
Имиграция Новини Право Услуги

Как наш клиент получи продължително пребиваване без виза тип „Д“?

Нашите успехи са плод на дългогодишна практика

Предвид че дружеството ни е специализирано в съдействие и предоставяне на консултантски услуги по миграционни въпроси, често с нас се свързват български граждани, чиито съпрузи – чуждестранни граждани, не могат да уредят законното си пребиваване на територията на Република България.

Нашата мисия

Вярваме, че правото на семеен живот е основно човешко право

Правото на семеен живот е уредено в българското законодателство

Погазването на това право води до противоречие с основни правни норми, съдържащи се в Конституцията на РБ. Според българското законодателство, по-специално чл. 15 от Семейния кодекс и съобразно морала в Република България – съпрузите следва да живеят съвместно. В този смисъл принудителното преместване на едно лице, съпруг на български гражданин, от Държавата, в която живее неговото семейство може да бъде определено като повече от необходима намеса.                         

Правото на семеен живот е уредено и в Европейското законодателство

Според чл. 8, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС), в сила от 07.09.1992 г., всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, като намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите. В този смисъл са и редица европейски актове и по-конкретно чл. 5, §2 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. относно правото на гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки. 

Вярваме, че децата имат право да живеят с родителите си, в държавата, в която пребивават

Решаващия орган във всеки един случай трябва да съобрази чл.20 от ДФЕС, чието тълкуване е дадено в решение на СЕО от 8 март 2011г. по дело С-34/09 (Ruiz Zambrano):

Член 20 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държава-членка, от една страна, да откаже на гражданин на трета държава, който поема издръжката на малките си деца, граждани на Съюза, право на пребиваване в държавата-членка, където последните пребивават и чиито граждани са, и от друга страна, да откаже да предостави на посочения гражданин на трета държава разрешително за работа, тъй като такива решения биха лишили споменатите деца от възможността действително да се ползват от най-съществената част от правата, свързани със статута им на граждани на Съюза.

Разпоредбите на договорите на ДЕС и на ДФЕС имат приоритет над разпоредбите на националното право на държавите членки на ЕС. Затова в случай, че се касае за кандидатстване за продължително пребиваване на гражданин на трета страна, който е родител на малолетен български гражданин и като родител е задължен да помага за издръжката на семейството (чл.143 от СК), административният орган следва да приложи разпоредбата на чл.20 от ДФЕС в тълкуванието й, дадено с цитираното по-горе решение на СЕО.

Нашата визия или как помогнахме на наш клиент, без виза тип „Д“ да получи право на продължително пребиваване

Ние вярваме, че всеки чужденец, който пребивава в страната, в която пребивават неговите деца и съпруг, трябва да има възможност да узакони престоя си, без да бъде откъсван от семейството си. В случай на отказ за разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на български граждани, следва да се вземат мерки срещу подобен произвол, тъй като той няма място в една правова държава.

В дейността си работим с водещи адвокати и юристи, които познават отлично европейската правна рамка. Те оказват пълно съдействие при подготовката на документите за кандидатстване по съответната процедура. В подготовката на документи, освен писменото им оформяне, нашите консултанти съветват клиентите ни как да се сдобият с конкретни изискуеми документи – напр. свидетелство за съдимост от страна на произход. Оказваме съдействие и при обжалване на всяко едно незаконосъобразно действие от страна на решаващите органи. Такова действие може да бъде издаване на заповед за налагане на Принудителни административни мерки (напр. връщане в страна на произход). В заповедта за налагане на мярка може да съдържа разпореждане за предварително изпълнение. Срокът за обжалване на такова разпореждане е тридневен. Административните органи знаят това и често връчват такива заповеди в петък, а това означава, че срокът за обжалване на разпореждането за предварително изпълнение изтича в понеделник. Административните органи могат да поставят и щемпел в паспорта на чужденеца, последният в редица случаи може да има характер на самостоятелен административен акт, който следва да се обжалва самостоятелно.

С оглед спецификата на всеки отделен казус, освен подготовка и съдействие във връзка с документите, необходими за самата процедура, често пращаме разяснения на административните органи (например под формата на придружителни писма) във връзка със спазване на европейската правна рамка в областта на миграционното право, сезираме Държавната агенция за закрила на детето, както и омбудсмана на Република България с цел съблюдаване на правата и интересите на гражданите, отправяме преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз.

Изключително горди сме с множеството ни успехи, които са плод на дългогодишни и задълбочени познания, както и богат опит в сферата на миграционното право.

Надяваме се практиката ни, да даде повод за промяна на нормативната уредба за узаконяване престоя на чужденци на територията на Република България и да бъде повод за съблюдаване на едни от най-важните права на всеки човек от страна на компетентните органи.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД, посредством Адвокатска кантора Христо Василев предоставят услугата по правна помощ и съдействие при извършване на процедурата по кандидатстване за виза тип Д и при подаване заявление за предоставяне право на продължително пребиваване, както и обжалване на евентуален отказ. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата, не се колебайте да се обърнете към нас.

Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Настоящото изложение има информационен и неизчерпателен характер и не представлява правна консултация.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД и Адвокатска кантора Христо Василев не носят отговорност, в случай че предприемете индивидуални действия, които не са съгласувани с адвокат.

One reply on “Как наш клиент получи продължително пребиваване без виза тип „Д“?”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *