Categories
Инвестиции Право

Условия и ред за изплащане на гарантирани влогове

Кой орган изплаща суми по гарантираните влогове?

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е самостоятелно юридическо лице със седалище София. Той е правосубектен и обособен като отделен орган от БНБ и в съответствие със ЗГВБ, Фондът при условията и по реда на закона изплаща гарантираните размери на влоговете. В определени случай Фондът гарантира влогове в размер до 250 000 лв.

При какви условия Фондът изплаща сумите?

Фондът изплаща задължения на съответната банка към нейни вложители до гарантираните размери, в случай че е налице:

1. решение на Българската народна банка за отнемане на лиценза за банкова дейност;

2. решение на Българската народна банка за установяване, че влоговете са неналични и че по нейна преценка към този момент банката изглежда неспособна – по причини, пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати влоговете и че няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива; решението се взема не по-късно от 5 работни дни от узнаването, че банката не е изплатила влогове, които са изискуеми и дължими, или

3. акт на съдебен орган, с който по причини, пряко свързани с финансовото състояние на банката, се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу банката.

Какви суми изплаща Фонда?

Според ЗГВБ, фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им, стига той да не надхвърля 196 000 лв.

Какво ще получа, в случай, че имам повече от един влог, в една банка?

В този случай, всички влогове в тази банка ще се „сумират“ и за общата сума се прилага гарантираният размер – 196 000 лв.

В каква парична единица се изплащат сумите?

Само в български лева.

Със съпруга ми имаме съвместен влог, каква е гарантираната ни сума?

При съвместни влогове ограничението – 196 000 лв., важи за всеки от Вас поотделно.

Имам личен влог и влог на търговското ми дружество в една и съща банка, каква е гарантираната ми сума?

Тъй като търговското дружество е самостоятелно юридическо лице, в случая ограничението – 196 000 лв. за двата влога поотделно.

Чувал съм, че в определени случаи Фондът гарантира влогове в по-голям размер. Кои са те?

ЗГВБ гарантира допълнително влогове в размер до 250 000 лв. за срок три месеца от момента, в който сумата е кредитирана по сметка на вложителя, или от момента, в който вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата на влога, но само за:

1. влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди;

2. влогове на физически лица, които възникват в резултат на изплатени суми по повод на сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт;

3. влогове, които възникват в резултат на застрахователни или осигурителни плащания или на изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда.

Има ли изключения?

Да. Изключени по ЗГВБ, направени от тяхно име и за тяхна сметка, както и на финансовите институции, застрахователите и презастрахователите, пенсионноосигурителните дружества и фондовете за задължително и доброволно пенсионно осигуряване, инвестиционните посредници, колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел, гаранционните фондове и бюджетните организации.

В случай, че се нуждаете от съдействие за да получите гарантираната Ви сума, обърнете се към нас! Можем да Ви съдействаме да получите гарантираните Ви суми, независимо дали се намирате на територията на Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *